Laavuvaara OY:N ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste

1

Rekisterinpitäjä, edustajan nimi ja yhteystiedot:

Laavuvaara Oy

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Mikko Hakala
Porintie 720
31640 Humppila
Puh. 03-4378000

2

Rekisterin nimi

Laavuvaara Oy:n asiakasrekisteri

3

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisesti asiakkaan itse antamiin tietoihin asiakkuuden ylläpitämiseksi ja tuotteiden tai palveluiden tilausten toimitukseen, käsittelyyn, laskutukseen ja arkistointiin sekä asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, suoramarkkinointiin ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Laavuvaara Oy:n kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden vastaaviin käyttötarkoituksiin.

4

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

2. henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;

3. Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

  • rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
  • asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot.
  • tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

5

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

6

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

7

Henkilötietojen luovutus, tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Palvelimilla oleviin henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin on pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä, joilla on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. 

9

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Tarkastuspyyntöihin pyritään vastaamaan viivytyksettä.

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen

10

Rekisteröidyn henkilön oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen korjaamisesta tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.